Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει τη συμπλήρωση της αρ. Φ.152/101768/Α5/14-9-2023 Εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΠΟΙ46ΝΚΠΔ-ΘΑ4), σύμφωνα με […]