Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπουργική απόφαση , σύμφωνα με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης […]