Κατανομή Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία – Έτος Αρχείο
2019-2020 Αναμένεται ίδιο με του 2018-2019 με μικρές αλλαγές ως προς τη διαγραφή 37 τμημάτων και την ένταξη του τμήματος Γεωγραφίας Αθηνών και στο 4ο πεδίο
2018-2019
2017-2018