Για την κατάλληλη ενημέρωση των υποψηφίων και την ομαλή λειτουργία των εξεταστικών Κέντρων, αναφορικά με την διεξαγωγή των ΠΚΕ των υποψηφίων, για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-25, από το ΓΕΕΘΑ έγιναν γνωστά τα κάτωθι:

  1. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024.
  2. Πέρας ΠΚΕ: Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.
  3. Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 15 Απριλίου έως και Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.
  4. Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού:
    • α. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 05 Αυγούστου 2024.
    • β. Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024.
    • γ. Για την περίπτωση των υποψηφίων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 05/24 (ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ), οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 19 Αυγούστου έως και Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα