Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Έτσι, ένας μαθητής δύναται να έχει διαφορετικό αριθμό μορίων για διαφορετικά τμήματα με τους ίδιους βαθμους.

Δείτε τους συντελεστές :