Για τις δοκιμασίες εισαγωγής στα ΠΡΟΤΥΠΑ Γυμνάσια

Α. Αποσαφήνιση νομικού καθεστώτος

Η εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια γίνεται με γραπτή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια και σε όμορα σχολεία ή άλλους πρόσφορους χώρους, σε περιπτώσεις που οι σχολικές αίθουσες ανά Πρότυπο σχολείο δεν επαρκούν. Η διαδικασία συντελείται περί τα τέλη του Ιουνίου και συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας μόνο σχολικής μονάδας, και ενός -εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον- Πειραματικού σχολείου.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του εκάστοτε σχολείου. Συνολικά, ο αριθμός των εισακτέων κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, ήταν περίπου 1300 μαθητές. Σε περίπτωση κενών θέσεων ή αποχωρήσεων, οι θέσεις καλύπτονται με μαθητές που ευρίσκονται στον πίνακα επιλαχόντων με σειρά βαθμολογικής κατάταξης.

Το σχετικό ΦΕΚ ανακοινώνεται στα μέσα Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου και οι γονείς και/ή κηδεμόνες των υποψηφίων έχουν προθεσμία περίπου 10 ημερών να υποβάλλουν την αίτηση τους. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται με Κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (για το έτος 2020). Οι εξετάσεις διεξάγονται περί τα τέλη του Ιουνίου, του ίδιου έτους που πραγματοποιήθηκε η αίτηση. Τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας ανακοινώνονται στις αρχές του Ιουλίου, ενώ η αναβαθμολόγηση δεν προβλέπεται.

Η γραπτή δοκιμασία αφορά στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, και αφορούν ειδικά α. την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και β. τα Μαθηματικά. Η διάρκεια της δοκιμασίας ορίζεται σε 150 λεπτά και είναι ενιαία για τα δύο μαθήματα. Όσον αφορά το αντικείμενο εξέτασης στην κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας, ελέγχονται οι ικανότητες των εξεταζόμενων στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.), καθώς και η χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών κανόνων. Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών, ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις που προϋποθέτουν απομνημόνευση.

Η επιλογή των θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι μαθητές/μαθήτριες γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση σε Βαθμολογικό Κέντρο που συστήνεται για αυτό το σκοπό. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από το 0 έως το 100, όπου Άριστα είναι τα 100. Συγκεκριμένα, το μάθημα της Γλώσσας εξετάζεται μέσα από 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η κάθε μία από τις οποίες βαθμολογείται με 2 μόρια. Με αντίστοιχο τρόπο βαθμολογείται και το μάθημα των Μαθηματικών. Επομένως, το μάθημα της Γλώσσας βαθμολογείται με Άριστα 50, όπως, αντίστοιχα, συμβαίνει και στο μάθημα των Μαθηματικών.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους.

Σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών/ μαθητριών στα Πρότυπα Λύκεια σε περίπτωση διασυνδεμένων σχολείων, οι απόφοιτοι των Πρότυπων Γυμνασίων εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Για την κάλυψη κενών θέσεων στην Α΄ τάξη Πρότυπων Λυκείων, διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στα τέλη του Ιουνίου. Με την τρίωρη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια, αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Λυκείων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους.

Β. Η πρότασή μας για την προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών.

  • ΣΚΟΠΟΣ

            Σκοπός της διδασκαλίας στα τμήματα προετοιμασίας για τις δοκιμασίες εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια είναι η επανάληψη όλης της ύλης που έχουν διδαχτεί στο Δημοτικό, στα μαθήματα που θα εξεταστούν, η κάλυψη των κενών που θα προκύψουν, η ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών στην αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο στη Γλώσσα όσο και στα Μαθηματικά και η προσαρμογή των μαθητών στον τρόπο εξέτασης που απαιτούν οι δοκιμασίες εισαγωγής.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

            Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων προετοιμασίας για τις δοκιμασίες εισαγωγής γίνεται στις αρχές Οκτωβρίου και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι και τις αρχές Μαρτίου.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

            Η διδασκαλία διεξάγεται σε 4 διδακτικές ώρες κάθε βδομάδα, εκ των οποίων οι 2 αφορούν τη Γλώσσα και οι 2 τα Μαθηματικά.

  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

                Διαγωνίσματα διενεργούνται μια φορά τον μήνα ή στην ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότηταςκαι πραγματοποιούνται όχι σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα διαγωνίσματα είναι κοινά για τα δύο μαθήματα που εξετάζονται οι μαθητές και προσομοιώνουν το ύφος και τη δυσκολία της δοκιμασίας εισαγωγής, γι αυτό και η χρονική τους διάρκεια είναι 2,5 ώρες.

            Από τον Μάρτιο τα διαγωνίσματα είναι επαναληπτικά, διεξάγονται δε μέχρι το τέλος των μαθημάτων.