Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει τη συμπλήρωση της αρ. Φ.152/101768/Α5/14-9-2023 Εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΠΟΙ46ΝΚΠΔ-ΘΑ4), σύμφωνα με τον αρ. 25 του νόμου 5057/2023 (ΦΕΚ Α/164). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων αθλητών και αθλητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η διάκριση σε ατομικό άθλημα (πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων) μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί έως και την 24η Σεπτεμβρίου 2023.